Author name: admin

เกษียณอีกครั้งเพื่อ ‘‘เกษียณสุข’’

เกษียณอีกครั้งเพื่อ ‘‘เกษียณสุข’’

เกษียณอีกครั้งเพื่อ ‘‘เกษียณสุข’’ วันนี้ขอนำเรื่องราวการบริหารการเงินเพื่อการเกษียณมาพูดอีกครั้งก่อนตรุษจีน เพื่อให้เราเอาช่วงเวลานี้ทบทวนแผนการเงินเราว่าได้เตรียมไว้ดีพอไหมและเพื่อ สอนลูกหลานของเราให้รู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มใช้เงินเป็นพื้นฐานการวางแผนเกษียณให้ดีอาศัยแนวทางวางแผนการเงินโดยใช้กฎ 7 ข้อ 1. กฎการบริหารงาน 50/30/20 = NEEDs / WANTs / SAVINGs NEEDs (1) คือ สิ่งสำคัญต่อการดำรงชีพ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า 50% (2) คือ สิ่งที่จำเป็นต่อการหารายได้ เช่น รถยนต์ โทรศัพท์ (3) คือ สิ่งที่จำเป็นต่อความปลอดภัยของเรา เช่น บ้าน อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน (4) คือ สิ่งที่จำเป็นต่อการปกป้องรายได้ในอนาคต เช่น ประกันสุขภาพเพื่อใช้ลดค่าใช้จ่ายในบ้านเมื่อเราต้องเจ็บป่วย ประกันชีวิตเมื่อผู้หารายได้ต้องจากไป ประกันโรคร้ายแรงเพื่อชดเชยเงินได้ขณะยังมีชีวิตอยู่ WANTs คือสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกดีเพราะจะเป็นรายจ่ายที่อาจจะจ่าย 30% ก็ได้หรือไม่จ่ายก็ได้ ส่วนนี้มักจะเป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือย และจะ เบรคกันไม่ค่อยอยู่ บางคนถึงขนาดมีหนี้สินจากการซื้อของตาม WANTs SAVINGs คือส่วนที่จำเป็นซึ่งหากเราไม่เคยออมเลยก็สามารถ …

เกษียณอีกครั้งเพื่อ ‘‘เกษียณสุข’’ Read More »

Viral ที่มีการพูดถึงการทำประกันสุขภาพแล้วถูกปฏิเสธการเคลมจากทางบริษัทประกัน

Viral ที่มีการพูดถึงการทำประกันสุขภาพแล้วถูกปฏิเสธการเคลมจากทางบริษัทประกัน จาก Viral ที่มีการพูดถึงการทำประกันสุขภาพแล้วถูกปฏิเสธการเคลมจากทางบริษัทประกัน ยิ่งพูดกันและยิ่งส่งต่อให้กันและกันมากขึ้น ส่งผลให้คนบางคนไม่ไว้วางใจบริษัทประกันว่าจะจ่ายเงินค่าสินไหมได้จริงไหม วรวรรณการเงินได้ฟังหลายๆคลิปที่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้แล้วพอจะจับประเด็นในหลายๆเรื่องได้ สรุปเป็นข้อๆได้ดังนี้ 1.คลิปมักจะกล่าวถึงเบี้ยประกัน ซึ่งอาจจะพูดถึงตัวเลขถึง 6 หลัก เช่นจ่ายเบี้ยประกันมาเป็นแสนๆแต่เบิกไม่ได้ แต่แท้จริงแล้วกรมธรรม์ที่ซึ่งผ่านบริษัทประกันชีวิตจะมีประกันหลัก ซึ่งก็จะเป็นประกันชีวิตที่จะมีเบี้ยประกันหลักอยู่ด้วย ซึ่งบางครั้งลูกค้าก็ซื้อเป็นแบบเงินออมและแนบสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ ทำให้ประกันฉบับนี้มีเบี้ยรวมๆแล้วจะสูง แต่แท้จริงเบี้ยประกันสุขภาพอาจจะจ่ายอยู่แค่จำนวนหนึ่ง 2.การที่บริษัทประกันปฏิเสธการเคลมเมื่อทำการใช้ Digital Claim (หรืออดีตเรียกว่า Fax Claim) ไม่ได้หมายถึงลูกค้าจะถูกปฏิเสธทั้งหมด แต่เป็นการปฏิเสธโดยให้ลูกค้ามีการยื่นเคลมแบบปกติเข้ามาผ่านทางบริษัท คือมีใบเสร็จและใบเคลมที่ชี้แจงรายละเอียดการรักษา Digital Claim เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้เร็วขึ้น แต่ในการเรียกร้องค่าสินไหมมากครั้งอาจจะมีบางจุดที่ทางบริษัทประกันจะขอตรวจสอบก่อนจ่ายค่าสินไหม 3.การเคลมค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันให้หลักประกันสุขภาพแบบมาตรฐานที่ตามหลักเกณฑ์ของคำสั่งนายทะเบียน ๑๔/๒๕๖๔ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยสัญญาเพิ่มเติมจะมีการสรุปสาระสำคัญเป็นตารางผลประโยชน์ที่แบ่งเป็นแบบ 1.ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน (หมวดที่ 1 – หมวดที่ 5) 2.ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (หมวดที่ 6 – หมวดที่ 13) กรณีที่เพิ่มสิทธิพิเศษให้เขียนแบบออกมาให้ทราบ เงื่อนไขสำคัญคือ 1.สัญญาเพิ่มเติมนี้เป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี 2.สัญญาเพิ่มเติมนี้จะต่ออายุกรณีครบรอบปีกรมธรรม์ เว้นแต่กรณีที่บริษัทจะสงวนสิทธิ์การไม่ต่ออายุด้วยสาเหตุ (1) ปรากฎหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยไม่แถลงข้อความจริงในใบคำขอเอาประกันภัยหรือคำขอต่ออายุ …

Viral ที่มีการพูดถึงการทำประกันสุขภาพแล้วถูกปฏิเสธการเคลมจากทางบริษัทประกัน Read More »

วางแผนการเงินรับมือการเปลี่ยนแปลงปี 2567

วางแผนการเงินรับมือการเปลี่ยนแปลงปี 2567 วรวรรณการเงินอยากชวนให้เพื่อนๆได้ทำสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเอง และแน่นอนว่าถ้าได้ลงมือทำสิ่งเหล่านี้จะทำให้ชีวิตเราดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

ประกันโรคร้ายแรงสามารถสนับสนุนการวางแผนทางการเงินได้อย่างไร

ประกันโรคร้ายแรงสามารถสนับสนุนการวางแผนทางการเงินได้อย่างไร ประกันโรคร้ายแรงสามารถสนับสนุนการวางแผนทางการเงินได้อย่างไร

สองมิติความพร้อมเพื่อการเกษียณ

สองมิติความพร้อมเพื่อการเกษียณสองมิติ ความพร้อมเรื่องการเกษียณ👱คนไทยไม่พร้อมสำหรับการเกษียณ👱‍♂️❌มีงานวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย🏛ได้ออกดัชนี📊ชีวัดความพร้อมเพื่อการเกษียณ👱‍♀️รายบุคคลดัชนีชี้วัด (นับเป็นคะแนนจาก100) คือด้ชนีด้านการเงิน

Scroll to Top