Find your path to a Brighter Financial Future

ค้นหาเส้นทางของคุณสู่อนาคตทางการเงินที่สดใส

Chat with advisor

Chat wih advisor

คุยกับที่ปรึกษา

We lead your life with confidence

เรานำพาชีวิตคุณไปด้วยความมั่นใจ

It's your future : Build a financial picture that fits your goals

นี่คืออนาคตของคุษ : สร้างแผนทางการเงินที่เหมาะสมกับเป้าหายของตนเอง

Get an advisor's opinion before taking the leap. Our certified financial advisor are committed to you.

รับความเห็นจากที่ปรึกษาของเราก่อนที่คุณจะก้าวกระโด ที่ปรึกษาที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรนักวางแผนการเงินมุ่งมั่นที่จะดูและคุณ

We Belive in Thinking

“Out of the Box”

( Goal Base Life Planning )

It’s Your Future: Build a Financial Picture That Fits Your Goals

"มันคืออนาคตของคุณ: สร้างภาพการเงินที่ตรงกับเป้าหมายของคุณ"งานสัมมนาแนะนำอาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน

ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30-11.30 น.

ณ Auditorium อาคารสาทรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 6

เพื่อรับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาสู่อาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZGtuP6jyz_1Gq2Z1ygHx_s-1wVZxQo3g4JitA29NZixhp_Q/viewform?usp=pp_url

งานสัมมนาแนะนำอาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน

ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์ สาทร ห้องสุรศักดิ์ 1

เพื่อรับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาสู่อาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflNW8ILg4VFnma_02xlFxrfAh7FctyLMewLKaMowH5wiKRSg/viewform?usp=pp_url

ประชาสัมพันธ์การเข้าทำรายการแจ้งความประสงค์เรื่องการลดหย่อนภาษี

https://iservice.aia.co.th/th/portal/Authentication.html

FIDUCIARY

We place your financial welfare ahead of any competing interests, ensuring that the advice and recommendations we provide are aligned with your goals and aspirations. Our duty is to provide objective, unbiased guidance that helps you make informed decisions about your financial future.


We intendto build a relationship of trust where you can feel confident in our recommendations, knowing that they are tailored to your individual needs and long-term objectives.

ความไว้วางใจ

เราดูแลแผนการเงินของคุณให้บรรลุเป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าการให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เรามอบให้นั้นสอดคล้องกับเป้าหมายและแรงบันดาลใจของคุณ หน้าที่ของเราคือการให้คำแนะนำที่เป็นกลางซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจด้วยการมีข้อมูลสำคัญเพื่อวางแผนอนาคตทางการเงินของคุณ


ความตั้งใจของเราคือการสร้างความสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจซึ่งคุณสามารถมั่นใจในคำแนะนำของเรา โดยรู้ว่าคำแนะนำเหล่านี้ได้รับการปรับให้เหมาะกับความต้องการส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ระยะยาวของคุณ

CERTIFIED ADVISORS

When you work with a Certified Advisor from our team, you're partnering with a knowledgeable professional who has demonstrated a deep understanding of financial concepts, strategies, and regulations. Our Certified Advisors stay current with industry trends and advancements, ensuring that you receive up-to-date advice that aligns with your goals.


Certifications ( FChFp, ChLp, CFA ) are a testament to their commitment to excellence and ethical practices.


ที่ปรึกษาที่ผ่านการรับรอง

เมื่อคุณทำงานร่วมกับที่ปรึกษาที่ผ่านการรับรองจากทีมของเรา นั่นหมายถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ซึ่งได้แสดงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวคิด กลยุทธ์ และกฎระเบียบทางการเงิน ที่ปรึกษาที่ผ่านการรับรองของเราติดตามแนวโน้มและความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับคำแนะนำที่ทันสมัยซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ


การรับรอง (FChFp, ChLp, CFA) เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม

VARIETY OF FINANCIAL SOURCES

Our comprehensive toolkit includes a wide array of financial vehicles, investment options, insurance options, and specialized products. Whether you’re seeking stability, growth, or a balance between the two, our selection empowers you to tailor your financial approach to match your aspirations.

Your financial journey is a dynamic and evolving one. Our dedication to providing a range of financial sources reflects our dedication to your ongoing success. We’re here to guide you, offer insights, and help you navigate the ever-changing financial landscape with confidence and clarity.”

ขุมทรัพย์แหล่งการเงินที่หลากหลาย

เราจัดเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยสินค้าทางการเงิน ตัวเลือกการลงทุน ตัวเลือกการประกัน และผลิตภัณฑ์เฉพาะทางที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณกำลังมองหาความมั่นคง การเติบโต หรือความสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ การเลือกของเราช่วยให้คุณปรับแต่งแนวทางทางการเงินของคุณให้ตรงกับแรงบันดาลใจของคุณ


เส้นทางทางการเงินของคุณเป็นเส้นทางที่ไม่หยุดนิ่งและกำลังพัฒนา เราอยู่ที่นี่เพื่อแนะนำคุณ ให้ข้อมูลเชิงลึก และช่วยคุณสำรวจภูมิทัศน์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยความมั่นใจและชัดเจน”

เสียงตอบรับจากลูกค้า

While each person may recommend the same products, this team responds to each customer’s needs appropriately and impressively

แต่ละคนอาจจมีการแนะนำสินค้าเดียวกัน แต่ทีมงานนี้ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้ย่างเหมาะสมและประทับใจครับ

คุณไพศาล วนัสบดีไพศาล
Paisarn Wanusnodeepaisarn

รองกรรมการผู้จัดการ Vice President

I am truly impressed by the team's exceptional service, attentive care, and professional consultations .The utilization of applications and their state-of-the-art tools greatly simplifies the entire process.

ประทับใจบริการ ความเอาใจใส่และการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ มาพร้อมกับเครื่องมือการทำงานที่ทันสมัย

คุณกัญญาภัค พุทธรักษา
Kunyaphuk Buddharuksa

Operation Director ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

I had the pleasure of working closely with the team where they consistently demonstrated exceptional skills and qualities that set them apart. The team possesess unique blend of technical expertise, creativity, and dedication that make them be my best friends.

ผมมีความยินดีที่ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมที่ได้แสดงให้เห็นถึงทักษะและคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้แตกต่างอยู่เสมอ ทีมงานผสมผสานความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ความคิดสร้างสรรค์ และความทุ่มเทที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้กลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผม

คุณ ธีรกาญจน์ ศรีจันทพงศ์
Tirakarn Srichantapong

เจ้าของกิจการ

Scroll to Top